ประวัติ และการเดินทางไปวัดโพธิ์แมนคุณาราม

วัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวมึ้งป่ออึงยี่) เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรายาน ของวัชรยาน ทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัชรยานอีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2502 เริ่มก่อสร้างสถาปนาวัด มีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 6 เป็นผู้นำสร้าง พร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนพุทธบริษัทชาวไทยและจีน

5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ มีเนื้อที่เนื้อที่ 12 ไร่เศษ ใช้ทุนก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท

24 มกราคม พ.ศ. 2513  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อุโบสถ และ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร“ ประดิษฐานหน้าบันอุโบสถ

ปีพ.ศ. 2514 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระประธานอุโบสถว่า “พระพุทธวัชรโพธิคุณ“

ลักษณะสถาปัตยกรรมที่สำคัญ

วัดโพธิ์แมนคุณาราม สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ลักษณะรถม้ากำลังลากราชรถ ซึ่งประตูทางเข้าวัดมีซุ้มประตู 5 ประตูเปรียบเหมือนม้าห้าตัว กำลังลากราชรถ คือพระอุโบสถ อันมีพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นประธาน

ตัวพระอุโบสถเป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง พุทธศิลป ไทย จีน และธิเบต พระอุโบสถเป็นรูปทรงจีน พื้นหินขัดลายจีน สถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์แมนเป็นฝีมือออกแบบโดยเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์นิกายจีน

สำหรับถาวรวัตถุที่สำคัญๆของวัดโพธิ์แมนคุณารามมีอุโบสถ 3 ชั้น ยอดเป็นฉัตรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธวัชรโพธิคุณ” ปิดทองเหลืองอร่าม พร้อมด้วยหมู่พระพุทธรูป 1,000 องค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเพดานทั้ง 3 ชั้นของอุโบสถ ฝาผนัง 2 ข้าง เป็นจิตรกรรมกระเบื้องโมเสครูปพระอรหันต์ 500 องค์

อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณฑบาตร โปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวพระอรหันต์ประชุมสังคยนาพระธรรมวินัย ฐานและขั้นเป็นหินอ่อนอิตาลี เสาเป็นลวดลายตัวมังกร สลักปิดทอง

รอบอุโบสถล้อมด้วยลูกกรงแก้ว มีเสมาหินอ่อนและแกะสลักด้วยรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และเครื่องหมายรูปวัชระธิเบต ด้านหน้าอุโบสถเป็นมหาวิหารท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ ภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตตรัยโพธิสัตว์ และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ด้านหน้ามหาวิหารจารึกอักขระภาษาจีนธิเบต แกะสลักด้วยไม้สักปิดทอง

ด้านหลังอุโบสถเป็นวิหารบูรพาจารย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน พร้อมพระสาวกซ้ายขวา และรูปเหมือนอดีตท่านเจ้าคณะใหญ่โพธิ์แจ้ง มหาเถระ ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน จากประเทศอิตาลี

นอกจากนี้วัดโพธิ์แมนคุณาราม ยังมีส่วนอื่นที่น่าสนใจ เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ปางสหัสกร ปางสหัสเนตร (พันมือ พันตา) ซึ่งเป็นวัตถุโบราณ แกะสลักด้วยไม้จันทน์จากเมืองจีน สมัยราชวงศ์ถัง ทางเดินส่วนใหญ่เป็นหินขัด

วิหารบูรพาจารย์ วิหารบรรพบุรุษ หอศึกษาธรรมประภาศวิทยาคาร ห้องสมุด หออาคันตุกะ หอวัตถุธรรม เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

อยู่เลขที่ 323 ซอยสาธุประดิษฐ์19 (นราธิวาสฯ24) ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2112363 , 02-2117885 โทรสาร 02–212777

การเดินทาง BTS: ช่องนนทรี (Chong Nonsi : S3)  ต่อ BRT: ถนนจันทน์ (Thanon Chan)

รถเมล์ สาย 35  /62  ผ่านหน้าปากซอยสาธุประดิษฐ์19 /สาย 77 ผ่านหน้าปากซอย นราธิวาสฯ24

-ปัจจุบันสามารถเข้าไปสักการะ และชมสถานที่ได้ตามปรกติ

ข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/bhomantemple/

http://www.pumenbaoensi.com/main/bhoman.html