เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เตรียมการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมของกระทรวง ให้กำหนดกิจกรรมที่ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 

ประกอบด้วย โครงการ “จัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานที่ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”  และ โครงการจัดทำหนังสือ “72 ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ 10” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567  ประกอบด้วย 

1) วันปลอดควันพิษจากไฟป่า (24 กุมภาพันธ์) โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

2) วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (3 มีนาคม) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3) วันช้างไทย (13 มีนาคม) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

4) วันป่าไม้โลก (21 มีนาคม) โดยกรมป่าไม้  

5) วันน้ำโลก (22 มีนาคม) โดยกรมทรัพยากรน้ำ 

6) วันน้ำบาดาลแห่งชาติ (3 เมษายน) โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

7) วันป่าชุมชนชายเลนไทย (12 เมษายน) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

8) วันคุ้มครองโลก (22 เมษายน) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอถึงแนวคิดวันคุ้มครองโลกของปีนี้  

ได้แก่ “Planet VS Plastics: ลดพลาสติกกู้วิกฤตโลกเดือด” 

และกิจกรรมที่สำคัญ คือ “เก็บ ลด เปลี่ยน ใช้ใหม่” ร่วมรณรงค์เรียกร้องให้มีการเลิกใช้พลาสติกเพื่อโลกและสุขภาพของมนุษย์ โดยเรียกร้องให้ลดการผลิตพลาสติกลงร้อยละ 60 ภายในปี 2583 สู่เป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีของคนรุ่นต่อไป