11 ก.ค. วันประชากรโลก (World Population Day) : แนวโน้มประชากรโลก และการเท่าเทียมทางเพศ

วันประชากรโลกเป็นงานประจําปีที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก ได้ถูกก่อตั้งโดยสภาปกครองโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในปีค.ศ. 1989

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความสนใจของสาธารณชนในวันห้าพันล้าน (Five Billion Day) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มประมาณ “ห้าพันล้านคน” วันที่นี้ถูกกําหนดให้เป็น “วันประชากรโลก” โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และทําให้เป็นทางการในเดือนธันวาคม 1990

วันประชากรโลกทําหน้าที่เน้นปัญหาที่เพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น การมีประชากรมากเกินไปเป็นปัญหาสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าทรัพยากรของโลกหมดลงในอัตราที่ไม่ยั่งยืน และอาจทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาและธรรมชาติ โดยประชากรที่เพิ่มขึ้นยังอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงต้องเผชิญในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ทําให้ความจําเป็นในการวางแผนครอบครัว ความเท่าเทียมทางเพศ และสุขภาพของมารดามีความสําคัญมากกว่าที่เคย

ทำไมวันประชากรโลกถึงมีความสำคัญ?

เพราะว่าวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้คนในประเด็นประชากรต่างๆ เช่น ความสําคัญของการวางแผนครอบครัว ความเท่าเทียมทางเพศ ความยากจน สุขภาพของมารดา และสิทธิมนุษยชน

สุดท้ายนี้ งานนี้ได้มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก โดยจัดสัมมนาหรือการอภิปรายสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเสมือนจริงหรือในการประชุม โดยสถาบันต่างๆ จัดเป็นคอร์สการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกด้วย อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายสโลแกนและแบนเนอร์และผู้คนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียอีกด้วย

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Population_Day  และ

World Population Day


ข้อมูลวันประชากรโลก 11 กรกฎาคม โดยข้อสังเกตุจากองค์การสหประชาชาติ

2023 Theme: Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world’s infinite possibilities

ธีม 2023 : การแสดงพลังของการเท่าเทียมทางเพศ และการได้มองเห็นคุณค่าของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในความต้องการต่างๆ เพื่อปลดปล่อยโดยปราศจากข้อบังคับใดๆ บนโลกใบนี้

ความสำคัญของเพซหญิง ๆ จำนวนของผู้หญิงคิดเป็น 49.7% ของประชากรโลก ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียน พนักงาน และตำแหน่งผู้นำ จำกัดสิทธิ์เสรีและความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตทางเพศและการเจริญพันธุ์ มันไปเพิ่มความรุนแรงทำให้มีการปฏิบัติที่เป็นอันตราย และการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ โดยผู้หญิงจะเสียชีวิตทุก ๆ สองนาทีเนื่องจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร

เราต้องพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ ความเฉลียวฉลาดคือทรัพยากร และพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นพื้นฐานในการจัดการกับความท้าทายด้านประชากรศาสตร์และความท้าทายอื่นๆ ที่คุกคามอนาคตของเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

รายงานสถานะประชากรโลกปี 2023 ของ UNFPA แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับโอกาศจากสังคม ในสิทธิของตนเองในชีวิตและร่างกาย พวกเธอและครอบครัวจะสามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้

แนวโน้มประชากรโลก

เมื่อปี 2554 ประชากรโลกมีจำนวนถึง 7 พันล้านคน และมีจำนวนเกือบ 7.9 พันล้านคนในปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8.5 พันล้านคนในปี 2573, และ 9.7 พันล้านคนในปี 2593  และ 10.9 พันล้านคนในปี 2643

ต้องใช้เวลาหลายแสนปีกว่าที่ประชากรโลกจะเติบโตเป็น 1 พันล้านคน จากนั้นอีกเพียง 200 ปีหรือมากกว่านั้น ประชากรโลกจะเติบโตถึงเจ็ดเท่า 

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970  ผู้หญิงมี  ลูกโดยเฉลี่ย 4.5 คนต่อคน ภายในปี 2558 อัตราเจริญพันธุ์โดยรวมของโลกลดลงเหลือต่ำกว่า 2.5 คนต่อผู้หญิงหนึ่งคน ในขณะเดียวกัน อายุขัยเฉลี่ย  ทั่วโลก  ก็เพิ่มขึ้นจาก 64.6 ปีในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็น 72.6 ปีในปี 2019

นอกจากนี้ โลกกำลังมองเห็น  การขยายตัวของเมือง ในระดับสูง  และการย้ายถิ่นฐานที่เร่งตัวขึ้น ปี 2550 เป็นปีแรกที่ผู้คนอาศัยอยู่ใน  เขตเมืองมากกว่าในชนบทและภายในปี 2593 ประมาณร้อยละ 66 ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเมือง

เมกะเทรนด์เหล่านี้มีความหมายกว้างไกล ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจายรายได้ ความยากจน และการคุ้มครองทางสังคม สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลต่อความพยายามในการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขอนามัย น้ำ อาหาร และพลังงานอย่างถ้วนหน้า 

ที่มาจากเว็บไซต์ https://www.un.org/en/observances/world-population-day

Image by Freepik