เชิดชูเกียรติช้างไทย’ เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม

ช้างนับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองชนชาติไทยมาแต่อดีต ครั้งหนึ่งประเทศสยามเคยใช้ “ช้างเผือก” เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ มีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถี จึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้าง ดังนั้นจึงมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากำหนด “วันช้างไทย” ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

ความสำคัญของช้างไทย

ในวันช้างไทยของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับช้างไทย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นอยู่และความสำคัญของช้าง 

ในอดีตช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรบทำยุทธหัตถี เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพ10ระมหากษัตริย์

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีแถลงข่าว  พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร  โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงข่าวการจัดงาน ‘วันช้างไทย ประจำปี 2567’ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนักและตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของช้างไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา ซึ่งสอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 เพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี 

โดยในปีนี้ กำหนดจัดงาน ‘วันช้างไทย ประจำปี 2567’ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระนเรศวรมหาราช, เจ้าพ่อขุนตาน และองค์พระพิฆเนศวร), พิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้าง, พิธีฮ้องขวัญช้าง, การจัดประกวดซุ้มอาหาร, พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับชมช้างกินอาหารบนสะโตก เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในปี 2567 ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย โดยสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันช้างไทย และร่วมเป็นผู้ตัดสินการประกวดจัดแสดงซุ้มอาหารช้างบน Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephan อีกด้วย

ที่มา : https://www.facebook.com/mnreTH

Image by frimufilms on Freepik