22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) 

วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้กำหนดคำขวัญ คือ “Building a shared future for all life” หรือ “สร้างสรรค์แบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเรา เพื่อโลก” สอดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) และบริบทของทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ของสหประชาชาติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อให้ทราบว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/GFUtciCWYsJR1JSk/?mibextid=oFDknk