วันหยุดธนาคาร ครึ่งปีหลังได้หยุดกี่วัน มาดูกัน

วันหยุดของสถาบันการเงิน ปี 2567

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 พบว่ามีวันหยุดของธนาคาร 8 วัน โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย bot.or.th  ดังนี้

กรกฎาคม 2567

  • วันจันทร์ 22  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
  • วันจันทร์ 29  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

สิงหาคม 2567

  • วันจันทร์ 12   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม  2567

  • วันจันทร์ 14    ชดเชยวัน นวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
  • วันพุธ 23       วันปิยมหาราช

ธันวาคม

  • วันพฤหัสบดี 5 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  • วันอังคาร 10   วันรัฐธรรมนูญ
  • วันอังคาร 31   วันสิ้นปี

การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

   1. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1 กรกฎาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

   2. ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

   เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย