เช็คข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง มีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้

ย้ำอีกครั้ง!! เช็คข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง มีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้

หลังจากที่วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง 

ได้มีการพบประชาชนจำนวนหนึ่งทำผิดกฎการเลือกตั้งบางพื้นที่ 

ดังนั้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศ จึงขอแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนให้พึงระวังไม่ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ดังนี้

  1. ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น.ของ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจหรืควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับหน่วยงานของรัฐในการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  1. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ณ สถานที่เลือกตั้งที่จัดไว้ตามเขต โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : ect.go.th  Ilaw.or.th