กกต. สรุปภาพรวมหลังลงคะแนน “เลือกตั้งล่วงหน้า”

กกต.สรุปภาพรวมหลังเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

   วันที่ 7 พ.ค. 66  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงภาพรวมภายหลังเวลา 08.00 น. ได้เปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งในวันนี้ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2566) มีที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 447 หน่วย และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจำนวน 442 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 800 คน

     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำชับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ให้วางระบบและดูแลการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เกิดความคล่องตัว จัดเตรียมเก้าอี้ และที่พักคอยระหว่างรอการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับผู้มาใช้สิทธิในแต่ละสถานที่ รวมถึงกำชับให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ให้เขียนรายละเอียดข้อมูลบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ทุกซองให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนส่งมอบให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

     ทั้งนี้ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง จึงห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นใดที่จะทำให้เกิดการรบกวน รับรู้ หรือรับทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง โดยให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

ที่มา : ect.go.th