กองทุนการออมแห่งชาติได้ปรับเพิ่มเพดานเงินออมจากเดิม 13,200 เป็น 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประกาศเพิ่มเงินสะสมและเงินสมทบใหม่ ตามการประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ปีนี้กองทุนการออมแห่งชาติได้ปรับเพิ่มเพดานเงินออมจากเดิม 13,200 เป็น 30,000 บาท เพื่อเป็นการสมควรปรับปรุงจำนวนเงินสะสมสูงสุด ของสมาชิกที่จ่ายเข้ากองทุน และจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่รัฐบาลต้องจ่ายสมทบ สำหรับปีปฏิทินนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มแรงจูงใจในการออม สร้างความมั่นคงในการดำรงชีพยามชราภาพ และเป็นการรองรับสังคมสูงวัย

นอกจากนี้รัฐจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เท่า จากเดิมเริ่มที่ 600 เป็น 1,800 บาทต่อปี ถ้าออมเงินครบอายุ 60 จะได้บำนาญมากสุดเดือนละ 12,000 บาท เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใน ระบบกองทุนบำเหน็จบำบำนาญข้าราชการ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อัตราเงินสมทบแบบเดิม

อายุไม่เกิน 30 ปี รัฐสมทบ 50% สูงสุด 600 บาท/ปี

อายุ 30-50 ปี รัฐสมทบ 80% สูงสุด 960 บาท/ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป รัฐสมทบ 100% สูงสุด 1,200 บาท/ปี

อัตราเงินสมทบแบบใหม่ 

รัฐสมทบให้ตามสัดส่วนที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุ โดยสมทบสูงสุดปีละ 1,800 บาท ทุกช่วงอายุ ดังนี้

  • อายุไม่เกิน 30 ปี รัฐสมทบ 50%
  • อายุ 30-50 ปี รัฐสมทบ 80%
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป รัฐสมทบ 100%

ขณะที่การได้รับบำนาญจะทำให้เพดานบำนาญต่อเดือนเพิ่มขึ้น จากเดิมสูงสุดมากกว่า 7,000 บาท/เดือน เป็นสูงสุด 12,000 บาท/เดือน โดยการได้รับบำนาญ จะได้รับต่อเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 

ทีมา :กองทุนการออมแห่งชาติ https://www.nsf.or.th/