รู้หรือไม่ ทิ้งขยะไม่ถูกที่มีโทษทางกฎหมาย

การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและไม่ทำสถานที่ต่างๆสกปรกถือได้ว่าควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน บ้านเมืองเรามีจึงมีกฎหมายการลงโทษคนที่ทิ้งขยะไม่เลือกที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่บังคับใช้กฎหมายด้วย เรามาดูว่ามีโทษปรับอย่างไรบ้าง

1.ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

(พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) และ มาตรา 54)

2.การทิ้งขยะ หิน กรวด ดิน เลน ทราย ลงในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้า หรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ

มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

(พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 26 และ มาตรา 54)

3.การทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380)

4.การทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 396)

5.การทิ้งขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษทำให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จำคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 74)

6.ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 25(1) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 74) มาตรา 25(4) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 74)

ที่มา : www.moigo.th , www.js100.com, www.deqp.go.th