สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน-ครู ภายใต้พื้นฐานการศึกษาไทย

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ปี2565 ในประเทศไทย 

มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 29,449 โรง ห้องเรียนทั้งหมด 350,034 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 6,626,068 คน และข้าราชการครู 382,499 คน

 

เรามีนักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ 3,365,441 คน และพบว่า นักเรียนขาดแคลน ชุดนักเรียน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน ..

บุคลากรในโรงเรียน ในปี 2565 มีอยู่ 409,500 คน 

จากจำนวนนักเรียนในประเทศไทยพบว่า ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จาก พ.ศ. 2466 – 2566 มีจำนวนนักเรียนลดลงมากกว่า 27 % และมีแนวโน้มลดลงในทุก ๆ ปี โดยจำนวนนักเรียนในชั้นอนุบาลมี 859,689 คน จำนวนนักเรียนชั้นประถมมี 2,956,023 คน จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมมี 2,734,346 คน และมีห้องเรียนทั้งหมด 348,127 ห้อง

 

 

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนต่อจำนวนคุณครูและห้อง พบว่าคุณครู 1 ท่าน ต้องดูแลนักเรียนจำนวน 19 คน และห้องหนึ่งส่วนใหญ่มีนักเรียน 19 คน เป็นอย่างน้อย

ที่มา : https://digi.data.go.th