ผู้สูงอายุควรรู้ได้สิทธิและสวัสดิการอะไรบ้าง

 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ 

            ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

              1.  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

              2.  ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร

              3.  ด้านการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพที่เหมาะสม

              4.  ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย/ชุมชน

              5.  ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่น

              6.  ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย

              7.  ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

              8.  ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

              9.  การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี และในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

              10. ด้านการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

              11.  ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

              12.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

              13.  การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

              14.  การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

              15.  ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ

              16.  ด้านกองทุนผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ หลายประการ  ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน

2.ลดหย่อนค่าโดยสาร 50% ได้แก่ ขสมก., เรือโดยสาร, MRT, BTS และ Airport Rail link  

3.ลูกขอลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี

4.ปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากจน กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์ พมจ. เหมาจ่าย 22,500-40,000 บาท

5.กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 30,000 บาท/คน หรือ 100,000 บาท/กลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระรายเดือน ภายใน 3 ปี

6.สิทธิทางอาชีพ ข้อมูลสมัครงาน หลักสูตรอบรม  สำนักจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

7.การบริการสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว  พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  มีลิฟท์ ราวบันไดทางลาด จอดรถ จนท. อำนวยความสะดวก

8.เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

9.สิทธิทางการแพทย์และบริการสาธารณสุข ช่องทางด่วน

10.ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล ค่าปล่อยตัวชั่วคราว โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

11.ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ เช่น พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม ลดค่าสมัครสมาชิก 50%

13 ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือทอดทิ้งหรือหาประโยชน์ โดย กระทรวง พม. รักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักที่ปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มวงเงิน 3,000 บาท 3 ครั้ง/คน/ปี ผู้สูงอายุที่ยากจนขาดคนดูแลขอเข้าใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้หากผู้สูงอายุหรือลูกหลานบ้านไหนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 ครับ

ข้อมูลจาก: กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Image by Freepik