รับลมหนาว 2565 ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็น ภาคใต้ฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า 

 – บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ จะเริ่มต้น ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 – อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 – 21 ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 ซ. (ค่าปกติ 19.9 ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 ซ.) 

สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 8 – 9 ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ 17 – 18ซ. และปริมณฑลจะอยู่ที่ 15 – 16 ซ.

 – ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566

 – ส่าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

 – ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น

โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

 – เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร

ข้อควรระวัง

  1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมา และในบางช่วงจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่
  2. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย 
  3. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

หมายเหตุ :  เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว  (อากาศเย็น หมายถึง 16.0 – 22.9 ซ. , อากาศหนาว “ 8.0 – 15.9 ซ.  และ อากาศหนาวจัด “ ตำ่กว่า 8.0 ซ.)

– การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะยาว โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ 

– การคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2565 

สามารถสอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดูได้ที่

โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827 

 – ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่  www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th

 ที่มา :ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา