วิเคราะห์ประชากรไทยแต่ละช่วงวัย ปี 60-64

การจำแนกตามอายุมีลักษณะดังนี้: จำนวนประชากรแยกตามเพศ พื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564

อายุ

ชาย

หญิง

รวม

ทั้งหมด

32,339,118

33,832,321

66,171,439

เมื่อคิดเป็นอัตราร้อยละแล้ว  เพศหญิงมีจำนวนอยู่ที่  51.13%   และ เพศชายมีจำนวนอยู่ที่ 48.87%

หากเราจะแบ่งตาม กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) สามารถแบ่งได้เป็นช่วงอายุ กลุ่มใหญ่ๆได้ 5 กลุ่ม ช่วงวัยแตกต่างกันดังนี้

Generation T (Traditionalist) : เจนที

เกิดก่อน พ.ศ. 2488 อายุ 76 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 4.28% ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด 2,834,679 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 1,157,591  ล้านคน และเพศหญิง 1,677,088  ล้านคน 

Boomers (Baby Boomers) : เจนบี

เกิดระหว่างปี 2488 ถึง 2507 ปัจจุบันอายุระหว่าง 57-75 ปี คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 18.43 % ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด 12,192,137 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 5,571,481 ล้านคน และเพศหญิง 6,620,656 ล้านคน 

Gen X (Generation X ) : เจน เอ็กซ์

เกิดระหว่างปี 2508 ถึง 2522 และปัจจุบันมีอายุระหว่าง 41-56 ปี คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 24.86% ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด 16,451,967 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 7,945,851 ล้านคน และเพศหญิง 8,506,116 ล้านคน

Gen Y (Generation Y ) : Millennials

เกิดระหว่างปี 2524 ถึง 2539 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 23.21% ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด 15,355,265 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 7,739,977 ล้านคน และเพศหญิง 7,615,288 ล้านคน

Gen Z (Generation Z) : Silent Generation

เกิดระหว่างปี 2540 ถึง 2555 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 9 ถึง 24 ปี คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 19.97% ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด  13,217,585 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 6,776,736 ล้านคน และเพศหญิง 6,440,849 ล้านคน

Gen A (Generation Alpha) : เจนเอ

เกิดระหว่างปี 2556 ถึง 2564 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 0 ถึง 8 ปี คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 9.25% ของประขากรไทยทั้งหมด

จากกลุ่มนี้ทั้งหมด 6,119,806 ล้านคน แยกเป็นเพศชาย 3,147,482 ล้านคน และเพศหญิง 2,972,324 ล้านคน
 

สถิติจำนวนการตาย

พื้นที่ ทั่วประเทศ ข้อมูลเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560-2564 เป็นเวลา 5 ปี

ข้อมูล ชาย หญิง  รวม
ม.ค. 64 – ธ.ค. 64

320,422

243,228

563,650

ม.ค. 63 – ธ.ค. 63

285,496

215,942

501,438

ม.ค. 62 – ธ.ค. 62

287,919

218,292

506,211

ม.ค. 61 – ธ.ค. 61

270,131

203,410

473,541

ม.ค. 60 – ธ.ค. 60

268,173

200,738

468,911

สรุป อัตราการตายของประชากร ปี 2564 เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 62,212 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563  = 12.40%  สอดคล้องกับช่วงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา

สถิติจำนวนการเกิด

พื้นที่ ทั่วประเทศ ข้อมูลเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560-2564 เป็นเวลา 5 ปี

ข้อมูล ชาย หญิง  รวม
ม.ค. 64 – ธ.ค. 64

280,551

264,019

544,570

ม.ค. 63 – ธ.ค. 63

302,836

284,532

587,368

ม.ค. 62 – ธ.ค. 62

317,708

300,485

618,193

ม.ค. 61 – ธ.ค. 61

343,224

323,133

666,357

ม.ค. 60 – ธ.ค. 60

362,510

340,245

702,755

ตารางเปรียบเทียบปีต่อปี อัตราการเกิดประขากรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564 

ปี พ.ศ. จำนวนการเกิด ปี พ.ศ. จำนวนการเกิด เปลี่ยนแปลง %
2560 702,755 2561 666,357 -5.18%
2561 666,357 2562 618,193 -7.23%
2562 618,193 2563 587,368 -4.99%
2563 587,368 2564 544,570 -7.29%

สรุป อัตราการเกิดของประชากร ปี 2564 มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 เทียบ ปี 2564 เปลี่ยนแปลง -7.29%

ที่มาข้อมูล :  https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage